Dodatek na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych w ramach Rządowej Tarczy Energetycznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach  informuje, iż dnia 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ww. ustawa wprowadza nową formę pomocy, jaką jest dodatek dla gospodarstw domowych. 
 
Ww. dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia; piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
3. kocioł olejowy,
wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Przy ubieganiu się o dodatek dla gospodarstw domowych nie obowiązuje kryterium dochodowe.
 
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3) 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
 
Wnioski o wypłatę dodatku będzie można składać do 30 listopada 2022r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice lub poprzez platformę E-puap. 
 
Pamiętaj:
• o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
• o podaniu we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej wysłana zostanie informacja o przyznaniu dodatku.
• ustawa o dodatku dla gospodarstw domowych stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę ww. dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznany zostanie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek, jako pierwszy.
• w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek, jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
• dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego
 
Szczegółowe materiały informacyjne w kwestii uprawnień do dodatku - pobierz
 
Wniosek do pobrania - pobierz *pdf oraz pobierz *.doc
 
Materiał informacyjny jak prawidłowo należy wypełnic wniosek o ww. dodatek - film instruktażowy
 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska