DODATEK WĘGLOWY- ważne informacje!

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

  • Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.
  • Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszczone są pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Pytania i odpowiedzi - dodatek węglowy

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. (wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania).

Wniosek:

Wnioski w formie papierowej dostępnę są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

Wniosek do pobrania i wydrukowania wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dodatku węglowego - pobierz

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy e PUAP
  • papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach (Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) poniedziałek 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w GOPS Michałowicach 12 388 87 70