Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach realizuje program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

W ramach programu można się ubiegać o sfinansowanie kosztów posiłku dzieci m.in. w szkole/przedszkolu czy żłobku. Pomoc skierowana jest też dla osób znajdującym się
 w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej czy życiowej.  

Program przewiduje wsparcie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Świadczenie może być przyznane osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 %  kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1164,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny.

Niezbędne dokumenty:

  • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy,
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny. 

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach pod numerem telefonu 12 388 87 70 (osoby zajmujące się tą formą pomocy to specjalista pracy socjalnej Pani Beata Kopeć i specjalista pracy socjalnej Pani Sylwia Wadowska)