I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026

Wójt Gminy Michałowice
działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz
uchwały Nr LXVIII/578/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2024 r.

ogłasza

 

I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych

 

Edukacja dzieci i młodzieży – dofinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, mających na celu rozwój dzieci i dających alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu.

 

Dofinansowanie działalności organizacji sportowych itp. realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, na wsparcie realizacji zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem różnych  form oddziaływań o charakterze sportowym, kulturalnym lub zajęć wyrównawczych.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

II. Zasady przyznawania dotacji

O dotację mogą ubiegać się:

organizacje pozarządowe,
osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
spółdzielnie socjalne,
spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r., poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

z terenu gminy Michałowice (woj. Małopolskie).

 

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

 

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na:

zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
transport uczestników,
wynagrodzenie instruktorów, wychowawców,
wyżywienie uczestników,
ubezpieczenia uczestników,
koszty administracyjne

o ile ww. działania są integralnie związane z realizacją zadania, które jest opisane we wniosku.

Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być wydatki, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy z gminą Michałowice.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadań

Termin realizacji zadania publicznego ustala się:

od 1 czerwca 2024 roku do 6 grudnia 2024 roku

 

Termin poniesienia wydatków ustala się:

dla środków pochodzących z dotacji: od dnia podpisania umowy do 6 grudnia 2024 roku,
dla innych środków finansowych: od dnia podpisania umowy do 6 grudnia 2024 roku.

Szczegółowe warunki realizacji zadania określać będzie umowa wraz z załącznikami.

 

IV. Terminy i warunki składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2024 roku.

Oferty, które zostaną złożone osobiści lub droga pocztową po ww. terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie (na kopercie należy podać adres zwrotny oferenta) oraz kompletem wymaganych załączników należy składać osobiście na Dzienniku Podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach (budynek Urzędu Gminy, parter - pokój nr 6) lub drogą pocztową na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1

32–091 Michałowice

 

z dopiskiem: „I OKO w ramach GPPiRPAoPN na lata 2024-2026 – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć”

 

Warunki składania ofert:

Ofertę należy przygotować według wzoru zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Formularz oferty znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta; załączniki, których wykaz znajduje się w formularzu oferty, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem/z przedłożonym dokumentem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
Do oferty powinno być dołączone oświadczenie oferenta o niekaralności za przestępstwo na tle seksualnym kadry opiekuńczo-wychowawczej (w przypadku niedołączenia oświadczenia do oferty, oświadczenie będzie wymagane w późniejszym etapie).
Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na wsparcie realizacji zadania powinien przedstawić ofertę, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekroczyć 75%.
W ofercie należy zawrzeć program zajęć profilaktycznych
Każdy z podmiotów może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Paulina Sobczyk-Ibek, Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

tel. 12 388 50 03 wew. 45, e-mail: psob@michalowice.malopolska.pl

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

W celu dokonania wyboru ofert Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową (opiniującą). Komisja ta dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który jest przekazana (po zakończeniu prac) Wójtowi Gminy w celu podjęcia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania.

 

Jeżeli oferta zawiera braki formalne, Komisja może zobowiązać oferenta do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Oferty zostaną ocenione w terminie nie przekraczającym 7 dni od terminu składania ofert, przez powołaną Komisję.

 

Głównym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie atrakcyjność, zgodność z celami oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów. Komisja konkursowa po uwzględnieniu wysokości środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania, oceni:

program zajęć profilaktycznych
możliwość realizacji zadania przez oferenta,
kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy których udziale wnioskodawca będzie realizował zadanie,
planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych oferentowi, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
liczbę uczestników zadań zgłoszonych przez oferenta.

Szczegółowe warunki wsparcia realizacji, finansowania oraz rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach a podmiotem, którego oferta została wybrana.

 

VI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - środki przeznaczone na zadania:

 

W roku 2023:

Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – przeznaczono kwotę 79 367,20 PLN
Edukacja dzieci i młodzieży – dofinansowanie dodatkowych zajęć – przeznaczono kwotę 95 000,00 PLN

 

W roku 2022:

Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – przeznaczono kwotę 60 148,90 PLN
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeznaczono kwotę 46 347,28 PLN

 

Załączniki: