II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz

uchwały nr LXVIII/578/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2024 r.

ogłasza

 

II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych

Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież –dofinansowanie półkolonii, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni).

Wsparcie działalności organizacji pozarządowych i klubów sportowych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

II. Zasady przyznawania dotacji

O dotację mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r., poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

z terenu gminy Michałowice (woj. Małopolskie).

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 571).

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na:

 • zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 • transport uczestników,
 • wynagrodzenie instruktorów, wychowawców,
 • wyżywienie uczestników,
 • noclegi i zakwaterowanie,
 • bilety wstępu do obiektów sportowych, kin, teatrów itp.,
 • ubezpieczenia uczestników,

o ile ww. działania będą integralnie związane z realizacją zadania, które zostaną określone w złożonej ofercie.

Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być wydatki, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy z Gminą Michałowice.

III. Terminy i warunki realizacji zadań

Termin realizacji zadania publicznego ustala się w okresie:

od 22 czerwca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku (tj. termin rozpoczęcia i zakończenia wakacji szkolnych).

Termin poniesienia wydatków ustala się:

 • dla środków pochodzących z dotacji: od dnia podpisania umowy do terminu realizacji zadania,
 • dla innych środków finansowych: od dnia podpisania umowy do terminu realizacji zadania.

Szczegółowe warunki realizacji zadania określać będą: umowa oraz dołączone do umowy załączniki.

IV. Terminy i warunki składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2024 roku.

Oferty, które zostaną złożone osobiści lub droga pocztową po ww. terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie (na kopercie należy podać adres zwrotny oferenta) oraz kompletem wymaganych załączników osobiście na Dzienniku Podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach (budynek Urzędu Gminy, parter - pokój nr 6) lub drogą pocztową na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1

32–091 Michałowice

 

z dopiskiem: „II OKO. Wsparcie realizacji zadania w ramach GPPiRPAoPN na lata 2024-2026 – wypoczynek letni”

 

Warunki składania ofert:

 • Ofertę należy przygotować według wzoru zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ROZPORZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Formularz oferty znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta; załączniki, których wykaz znajduje się w formularzu oferty, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem/z przedłożonym dokumentem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta
 • Do oferty powinno być dołączone oświadczenie oferenta o niekaralności za przestępstwo na tle seksualnym kadry opiekuńczo-wychowawczej (w przypadku niedołączenia oświadczenia do oferty, oświadczenie będzie wymagane w późniejszym etapie)
 • Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na wsparcie realizacji zadania powinien przedstawić ofertę, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
 • Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekroczyć 75%.
 • W ofercie należy zawrzeć program zajęć profilaktycznych
 • Każdy z podmiotów może złożyć tylko jedną ofertę

 

Informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Paulina Sobczyk-Ibek, Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

tel. 12 388 50 03 wew.  e-mail: psob@michalowice.malopolska.pl

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

W celu dokonania wyboru ofert Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową (opiniującą). Komisja ta dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który jest przekazana (po zakończeniu prac) Wójtowi Gminy w celu podjęcia decyzji o wyborze najkorzystniejszych ofert i określenia kwot dotacji przyznanych oferentom na wsparcie realizacji zadań.

Jeżeli oferta zawiera braki formalne, Komisja może zobowiązać oferenta do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

Oferty zostaną ocenione w terminie nie przekraczającym 14 dni od terminu składania ofert, przez powołaną Komisję.

Głównym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie atrakcyjność, zgodność z celami oraz osiągnięcie zakładanych rezultatów. Komisja konkursowa po uwzględnieniu wysokości środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania, oceni:

 • możliwość realizacji zadania publicznego,
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferenci będą realizować zadanie publiczne,
 • uwzględniony, planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
 • uwzględniony, planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych oferentowi, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 • liczbę odbiorców zadań.

Szczegółowe warunki wsparcia realizacji, finansowania oraz rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Michałowice reprezentowana przez Wójta Gminy Michałowice a podmiotem, którego oferta została wybrana.

VI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - środki przeznaczone na zadania:

W roku 2023:

 • Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – przeznaczono kwotę 79 367,20 PLN
 • Edukacja dzieci i młodzieży – dofinansowanie dodatkowych zajęć – przeznaczono kwotę 95 000,00 PLN

 

W roku 2022:

 • Tworzenie dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – przeznaczono kwotę 60 148,90 PLN
 • Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – przeznaczono kwotę 46 347,28 PLN

Załączniki: