Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny

OK. 1101-5/20   Michałowice, 24 czerwca 2020 r

Informacja o naborze
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach
Ogłasza nabór na stanowisko Asystent rodziny- 1/2 etatu

Forma Zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wymiar: ½ etatu

Miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice. Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2020 r.

Kandydaci winni spełniać następujące wymagania:
1)niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c) posiada wykształcenie:
− wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
− wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1111 z późn. zm.) oraz udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
− średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
e) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2)dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz innych aktów związanych z pomocą społeczną;
b) doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
c) znajomość obsługi komputera;

Kandydaci winni posiadać następujące predyspozycje i umiejętności:
1) komunikatywność, sumienność, zaangażowanie, odpowiedzialność, empatia
2) odporność na stres,
3) cierpliwość i opanowanie,
4) wysoka kultura osobista,
5) obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
8) umiejętność rozwiązywania problemów,
9) samodzielność w działaniu,
10) chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia własnych kompetencji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodzin i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1111 z późn. zm.)
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodzin i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wsparcie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 473 z późn. zm.);
15) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
16) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1
17) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
18) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
19) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
20) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 oraz z 2019 r. poz. 730), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Prosimy o nadsyłanie swoich ofert, zawierających następujące dokumenty:
1) CV oraz list motywacyjny (odręcznie podpisane)
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik 1)
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń) potwierdzających staż pracy,
5) odręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2):
− o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
− o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego.
− kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

Miejsce i termin złożenia ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny”:
1) osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, pokój nr 7 (na czas pandemii COVID-19 dostępna urna na korespondencję przed budynkiem).
2) korespondencyjnie (decyduje data wpływu do Ośrodka)

Informację dodatkowe:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.
Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni a także oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji , po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.
Złożenie przez kandydata oferty w ramach naboru jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego kandydata z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3)
Dodatkowe informacje tel.: 12 388 76 31.

ogloszenie_o_naborze_-_asystent_rodziny.pdf

zalacznik_nr_1_kwestionariusz_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.docx

zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_kandydata.docx

zalacznik_nr_3_-_klauzula_informacyjna.docx