Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

 

 

 

 

Gmina Michałowice przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu to rozpowszechnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, oraz zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego
i aktywnego życia.

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ( pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), oraz do osób pełnoletnich z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją; pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

 

Usługi Asystenta polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać:

  • osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeutka
  • osoba posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu
  • osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, niespokrewnione, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z powyższych warunków.

Liczba uczestników programu jest ograniczona. Wsparcie dla osób jest całkowicie bezpłatne.

Gmina Michałowice  planuje do grudnia 2023r., zrealizować  3 862  godzin usług. Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, wartość dofinansowania: 178 621,14  zł.

WAŻNE

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze
(w tym samym czasie) lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowane ze środków publicznych.

Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023. Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w programie.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Więcej informacji o Programie na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

  

Kwalifikacji do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach.

 Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie;

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

 

Informacji w sprawie udziela Pani Aneta Adamczyk tel. 12 388 76 45