Rozeznanie rynku na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień na rzecz osób współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Michałowicach

OK.271-49/22
Michałowice, 2022-10-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień na rzecz osób współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Michałowicach.

Zgodnie z przepisami artykułu 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

1.Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice,
reprezentowana przez:
panią Monikę Łopatowską– Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień na rzecz osób współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym
w Michałowicach, w tym w szczególności:
a) prowadzeniu spotkań konsultacyjnych dla osób współuzależnionych,
b) prowadzeniu terapii indywidualnej osób współuzależnionych,
e) prowadzeniu zajęć grupowych w ramach grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,
f) świadczeniu poradnictwa w zakresie prawnych aspektów związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu,
g) współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w ramach Punktu Wsparcia Rodziny, w szczególności w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których występuje problem przemocy domowej,
h) współpracy z Dyrektorem oraz pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych, w szczególności w zakresie specjalistycznego poradnictwa i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”,
i) dokumentowaniu pracy prowadzonej z klientami.
Usługa będzie realizowana w Punkcie Konsultacyjnym w Michałowicach, ul. Krakowska 152, 32-091 Michałowice.

3. Termin realizacji zamówienia:
grudzień 2022 roku.

4. Kryteria oceny oferty:
Najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto (obejmująca wszystkie koszty związane z usługą po stronie zamawiającego i wykonawcy) jednej godziny zegarowej usługi oraz posiadane kwalifikacje.

5. Istotne warunki zamówienia:
Cena oferty powinna obejmować cenę brutto za jedną godzinę zegarową terapii.

6. Niezbędne wymagania:
1) Biegłą znajomość języka polskiego,
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) Wykształcenie wyższe,
5) Posiadanie kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii, lub posiadanie kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad osobami uzależnionymi od alkoholu. W przypadku specjalisty psychoterapii uzależnień bez certyfikatu –wykształcenie wyższe oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w procesie certyfikacji na specjalistę.
6) Znajomość:
• ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
• ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
• ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
7) Udokumentowanie minimum rocznego doświadczenia zawodowego w charakterze terapeuty ds. uzależnień.

7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim. Oferta winna być podpisana.
Wymagane dokumenty:
1) Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny zegarowej świadczenia usług w zakresie terapii uzależnień (Załącznik Nr 1).
2)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dotyczy tylko osób fizycznych (Załącznik Nr 2);
3) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone szkolenia, posiadane certyfikaty.
4) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, o których mowa w ustęp 6 punkt 5;
5) Udokumentowanie minimum rocznego doświadczenia, o której mowa ustęp 6 punkt 7 niniejszego rozeznania.
Oferty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym druku "oferta" wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 25 listopada 2022 r., do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta- terapia uzależnień 2022”:
1) w siedzibie Zamawiającego tj. 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 6).
2) przesłać pocztą na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1.
3) przesłać na adres poczty elektronicznej: gops@michalowice.malopolska.pl (w przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9. Termin związania ofertą:
Wynosi 30 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury za wykonanie usługi.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja rozeznania rynku:
a) przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść rozeznania. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu oferty.
b) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:
a) nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych,
b) wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia,
c) złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego rozeznania rynku jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:
Katarzyna Krawczyk tel. 514 256 498, e-mail: kkra@michalowice.malopolska.pl

rozeznanie_rynku_-_terapia_uzaleznien_2022.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_nr_2_kwestionariusz_osobowy.docx

zalacznik_nr_3_rodo.pdf

informacja_o_uniewaznieniu.pdf