Rozeznanie rynku na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień na rzecz osób współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Michałowicach

OK.271-42/22

Michałowice, 2022-08-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień na rzecz osób współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Michałowicach.

Zgodnie z przepisami artykułu 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice,

reprezentowana przez:

pana Krzysztofa Gryglika– Zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii uzależnień na rzecz osób współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym

w Michałowicach, w tym w szczególności:

a) prowadzeniu spotkań konsultacyjnych dla osób współuzależnionych,

b) prowadzeniu terapii indywidualnej osób współuzależnionych,

e) prowadzeniu zajęć grupowych w ramach grupy wsparcia dla osób współuzależnionych,

f) świadczeniu poradnictwa w zakresie prawnych aspektów związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu,

g) współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w ramach Punktu Wsparcia Rodziny, w szczególności w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których występuje problem przemocy domowej,

h) współpracy z Dyrektorem oraz pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych, w szczególności w zakresie specjalistycznego poradnictwa i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”,

i) dokumentowaniu pracy prowadzonej z klientami.

Usługa będzie realizowana w Punkcie Konsultacyjnym w Michałowicach, ul. Krakowska 152, 32-091 Michałowice.

3. Termin realizacji zamówienia:

Od września 2022 r. do grudnia 2022 roku.

4. Kryteria oceny oferty: 

Najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto (obejmująca wszystkie koszty związane z usługą po stronie zamawiającego i wykonawcy) jednej godziny zegarowej usługi oraz posiadane kwalifikacje.

5. Istotne warunki zamówienia:

Cena oferty powinna obejmować cenę brutto za jedną godzinę zegarową terapii.

6. Niezbędne wymagania:

  1. Biegłą znajomość języka polskiego,
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. Wykształcenie wyższe,
  5. Posiadanie kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii, lub posiadanie kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad osobami uzależnionymi od alkoholu. W przypadku specjalisty psychoterapii uzależnień bez certyfikatu –wykształcenie wyższe oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w procesie certyfikacji na specjalistę.
  6. Znajomość:
  • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Udokumentowanie minimum rocznego doświadczenia zawodowego w charakterze terapeuty ds. uzależnień.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim. Oferta winna być podpisana.

Wymagane dokumenty:

1) Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny zegarowej świadczenia usług w zakresie terapii uzależnień (Załącznik Nr 1).

2)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dotyczy tylko osób fizycznych (Załącznik Nr 2);

3) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone szkolenia, posiadane certyfikaty.

4) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, o których mowa w ustęp 6 punkt 5;

5) Udokumentowanie minimum rocznego doświadczenia, o której mowa ustęp 6 punkt 7 niniejszego rozeznania.

Oferty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym druku "oferta" wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 26 sierpnia 2022 r., do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta- terapia uzależnień 2022”:

1)  w siedzibie Zamawiającego tj. 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 6).

2)  przesłać pocztą na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1.

3)  przesłać na adres poczty elektronicznej: gops@michalowice.malopolska.pl (w przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9. Termin związania ofertą:

Wynosi 30 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury za wykonanie usługi.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja rozeznania rynku:

a)   przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść rozeznania. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu oferty.

b)   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:

a)   o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

b)   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

a)   nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych,

b)  wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia,

c) złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego rozeznania rynku jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Katarzyna Krawczyk tel. 514 256 498, e-mail: kkra@michalowice.malopolska.pl

rozeznanie_rynku_-_terapia_uzaleznien_2022.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_nr_2_kwestionariusz_osobowy.docx

zalacznik_nr_3_rodo.pdf

informacja_o_uniewaznieniu.pdf