Rozeznanie rynku na wykonanie pełnej zabudowy witryny chłodniczej o wymiarach 173x60x60 cm na terenie gminy Michałowice

OK.271-6/23

Michałowice, 2023-02-10

Rozeznanie rynku – na wykonanie pełnej zabudowy witryny chłodniczej o wymiarach 173x60x60 cm na terenie gminy Michałowice.

Zgodnie z przepisami artykułu 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice,

reprezentowana przez:

panią Monikę Łopatowską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pełnej zabudowy witryny chłodniczej o wymiarach 173x60x60 cm z możliwością dostępu poprzez frontalne, jednostronnie otwierane drzwi konstrukcji, wraz z wykonaniem wewnątrz konstrukcji miejsca na regał o minimum szerokości 60 cm i głębokości 60 cm. Wysokość całej zabudowy minimum 200 cm. Konstrukcja powinna być wykonana z twardego materiału, odpornego na działanie warunków atmosferycznych, w ciemnym kolorze (grafit, czerń itp.), wewnętrznie ocieplona, uszczelniona. Dach spadowy jednostronnie, umożliwiający odprowadzanie wody (ze względu na zewnętrzne umiejscowienie przedmiotu zamówienia), pokryty blachodachówką, blachą trapezową itp.

2.2 Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:

  1. wykonanie ww. konstrukcji i montażu we wskazanym miejscu (Parking P&R Michałowice ul. Jana Pawła II 7),
  2. transport,
  3. przygotowanie konstrukcji do ostatecznego odbioru (w razie potrzeby regulacji, wypoziomowanie itp.)

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy

4. Kryteria oceny oferty: 

Zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę za usługę obejmującą wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, określone w punkcie 2.1 oraz 2.2 niniejszego rozeznania.

5. Istotne warunki zamówienia:

  1. Cena oferty winna obejmować cenę brutto za całość usługi tj. wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia ujęte w punkcie 2.1 oraz 2.2.
  2. Oferta powinna zawierać kompleksowy opis przedmiotu zamówienia. Mile widziane doświadczenie udokumentowane w formie zdjęć podobnych realizacji.
  3. Oferta powinna zawierać informację o okresie gwarancji na wykonaną zabudowę (wymagane min. 12 miesięcy).

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim. Oferta winna być podpisana.

7. Wymagane dokumenty:

1)Oferta cenowa (Załącznik numer 1).

2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

Oferty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym druku "oferta" wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 22 lutego 2023 r., do godz. 10:00 z dopiskiem „Rozeznanie rynku – jadłodzielnia 2023”:

1)  w siedzibie Zamawiającego tj. 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 6.

2)  przesłać pocztą na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1.

3)  przesłać na adres poczty elektronicznej: gops@michalowice.malopolska.pl (w przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury za wykonanie usługi poprzedzonej protokolarnym odebraniem usługi.

10. Termin związania ofertą:

wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja rozeznania rynku:

a)   przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść rozeznania. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu oferty.

b)   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:

a)   o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

b)   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

a)   nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych,

b)  wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia,

c) złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego rozeznania rynku jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2).

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Krzysztof Gryglik tel. 12-388-76-29 e-mail: kgry@michalowice.malopolska.pl

rozeznanie_rynku_-_jadlodzielnia.pdf

zalacznik_numer_1_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_nr_2_rodo.pdf

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf