Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu dietetyki w ramach projektu "Nowe Perspektywy II"

OK.271-1P-1/21

Michałowice, 12.01.2021 r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu dietetyki

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach
Plac Józefa Piłsudskiego 1 32-091 Michałowice

reprezentowany przez:
p. Monikę Berdecką – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Realizacja kursu dietetyki dla 1 osoby w ramach projektu pt. „Nowe Perspektywy II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
  2. realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  3. przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów,
  4. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

III. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu. Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonym terminowo wraz z podatkiem VAT. Każdy wykonawca może podać tylko jedną cenę.

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia: styczeń 2021 - luty 2021, siedziba GOPS lub inne ustalone miejsce szkoleniowe.

V. Rodzaje kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: najkorzystniejsza cena, zakres przedmiotowy i godzinowy kursu oraz doświadczenie oferenta.

VI. Miejsce sposób i termin składania ofert:

Ofertę można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres massal@interia.pl lub w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie kursu dietetyki” w terminie do 26 stycznia 2021 roku na Dzienniku Podawczym GOPS Michałowice w Michałowicach (Plac Józefa Piłsudskiego 1, pok. nr 6, 32-091 Michałowice).

Za formularze ofertowe dostarczone w terminie uważa się te formularze, które w wyznaczonym terminie wpłynęły do Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2021 r.

VII. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważnia to postepowanie i przeprowadza ponownie.

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając dane i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także uzasadnienie wyboru tej oferty,
  2. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

IX. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami/Dostawcami:

Tomasz Massalski, tel. 698-625-335, e-mail: massal@interia.pl

gopsm-zapytanie-ofertowe-dietetyka.pdf

formularz-ofertowy-.docx