Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Warsztatów z zakresu przedsiębiorczości- wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w Michałowicach

Michałowice, 22.12.2022 r.

OK.271-50-7/22

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Warsztatów z zakresu przedsiębiorczości- wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dla uczestników Klubu Integracji Społecznej w Michałowicach

 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP)

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 2019) przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1 32-091 Michałowice

reprezentowany przez:

panią Monikę Łopatowską– Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Realizacja warsztatów z zakresu przedsiębiorczości na rzecz uczestników Klubu Integracji Społecznej w Michałowicach ,
  2. realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  3. przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów,
  4. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu. Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonym terminowo wraz z podatkiem VAT. Każdy wykonawca może podać tylko jedną cenę.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Grudzień 2022, siedziba Klubu Integracji Społecznej.

Rodzaje kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

najkorzystniejsza cena, zakres przedmiotowy i godzinowy kursu oraz doświadczenie oferenta.

Miejsce sposób i termin składania ofert:

Ofertę można złożyć za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres gops@michalowice.malopolska.pl lub w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie warsztatów z zakresu przedsiębiorczości”  w terminie do              27 grudnia 2022r oku  do godziny 10:00 na Dzienniku Podawczym GOPS Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój numer 6, 32-091 Michałowice.

Za formularze ofertowe dostarczone w terminie uważa się te formularze, które w wyznaczonym terminie wpłynęły do Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2022 r.

W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważnia to postepowanie i przeprowadza ponownie.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając dane i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także uzasadnienie wyboru tej oferty,
  2. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami/Dostawcami:

Katarzyna Kolarska, telefon 501 833 051, e-mail: kis@michalowice.malopolska.pl

 

Formularz ofertowy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty