Zapytanie ofertowe Na świadczenia usług psychologicznych realizowanych w trakcie ,,Warsztatów z zakresu rynku pracy - aktywnego poszukiwania pracy”

 

 

OK.271-50-5/22                                                                                              Michałowice, 26.10.2022r.

 

Zapytanie ofertowe

Na świadczenia usług psychologicznych realizowanych w trakcie 
,,Warsztatów z zakresu rynku pracy - aktywnego poszukiwania pracy”

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP)

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1720) przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1 32-091 Michałowice

 

reprezentowany przez:

p. Monikę Łopatowską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług psychologicznych świadczonych w trakcie ,,Warsztatów z zakresu rynku pracy - aktywnego poszukiwania pracy” na rzecz uczestników Klubu Integracji  Społecznej. Zajęcia będą odbywały się w trybie indywidualnym,

 

Wymagania:

 1. wiedza i kwalifikacje zawodowe umożliwiające właściwą realizację usług,
 2. wykształcenie wyższe – psychologia,
 3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia,
 4. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia -jeżeli dotyczy,
 5. pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -jeżeli dotyczy.

 

Do zadań Wykonawcy będzie należało:

 

 • opracowanie programu zajęć dla uczestników;
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji wykonanej na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego;
 • przeprowadzenie nie więcej niż 20 godzin spotkań indywidualnych dla uczestników projektu w terminie
  listopad-grudzień 2022– umowa cywilnoprawna.
 • realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach;
 • przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;
 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.

Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.

Cena podana w ofercie powinna określać cenę przeprowadzenia 1 godziny spotkania i powinna zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia i być podana w kwocie brutto z obowiązującym podatkiem VAT. Każdy wykonawca może podać tylko jedną cenę.

 

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia: w okresie listopad 2022 - grudzień 2022 roku, siedziba GOPS .

 

 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: najkorzystniejsza cena, doświadczenie zawodowe ora kwalifikacje.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. Oferta cenowa za zrealizowanie całości zadania (załącznik nr 1),
 2. Curriculum vitae,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Dokument potwierdzający wykształcenie,
 5. Ewentualne inne dokumenty potwierdzające doświadczenie, kwalifikacje oraz umiejętności.

 

 1. Miejsce sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług psychologicznych realizowanych w ramach Warsztatów z zakresu rynku pracy - aktywnego poszukiwania pracy w projekcie unijnym - GOPS” w terminie do 07.11.2021r. na Dzienniku Podawczym GOPS
w Michałowicach, plac Józefa Piłsudskiego 1 pok. nr 6, 32-091 Michałowice, (za dostarczone w terminie oferty uważa się te, które w wyznaczonym terminie wpłyną do Zamawiającego). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2022r.

 

Złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego zapytania ofertowego jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2).

 

 1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważnia to postepowanie i przeprowadza ponowne.

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając dane i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania w każdym czasie bez podania przyczyny

 

 1. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Katarzyna Kolarska, , tel. 501 833 051 , e-mail: kis@michalowice.malopolska.pl

Zapytanie ofertowe:

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty