Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem dziecięcym

OK.271-13/19

Michałowice, 2019-09-04

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice,
NIP 513-006-01-09,
reprezentowana przez:
p. Monikę Berdecką – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

2. Tryb udzielenie zamówienia:
Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn, zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 11-letniego dziecka z autyzmem dziecięcym, w miejscu jego zamieszkania w łącznym wymiarze 10 godzin tygodniowo na podstawie:
a) art.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.)
b) art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1508 r., z późn. zm.)
c) zgodnie z zakresem określonym w: rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)
3.2. Ogólny zakres wykonywanych czynności:
1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
– dbałość o higienę i wygląd,
– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
– korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
– pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
– ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
– doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
– kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
– współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
– w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
2) Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia
3) Współpraca z pracownikiem socjalnym i Dyrektorem Ośrodka.

4. Termin realizacji zamówienia:
Od wrzesień 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

5. Kryteria oceny oferty: Najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto (obejmująca wszystkie koszty związane z usługą po stronie zamawiającego i wykonawcy) jednej godziny zegarowej usługi.

6. Istotne warunki zamówienia:
Niezbędne wymagania:
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistyczne usługi świadczone mogą być przez:
1) Osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2) Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym;
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
e) zakładzie rehabilitacji;
f) innej jednostce niż wymienione w pkt 1–5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3) W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w punkcie 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4) Osoby posiadające przeszkolenie i doświadczenie w zakresie;
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
b) kształtowania nawyków celowej aktywności;
c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez kandydata. Na kopercie należy umieścić napis – „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem dziecięcym”.
Wymagane dokumenty:
1) Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny zegarowej specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni od poniedziałku do piątku (Załącznik Nr 1).
2) Życiorys (CV);
3) Kwestionariusz osobowy (Załącznik Nr 2);
4) Dokument potwierdzający wykształcenie;
5) Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności;
6) Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy;

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 16 września 2019 r., do godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, pokój nr 7 w zamkniętej kopercie z dopiskiem, o którym mowa w punkcie 7 lub drogą pocztową na ww. adres (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka).

9. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury za wykonanie usługi.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:
a) przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
b) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając dane wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:
a) nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych,
b) wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia,
c) złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego zapytania ofertowego jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:
Marta Kulka tel. 12 388 50 03 (wew. 31), e-mail: mkul@michalowice.malopolska.pl

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_nr_2_kwestionariusz_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.docx

zalacznik_nr_3_rodo_.docx

zapytanie_ofertowe_.pdf

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_.pdf