Zapytanie ofertowe Na wykonanie usługi indywidualnego coachingu świadczonego w trakcie ,,Warsztatów z zakresu rynku pracy - aktywnego poszukiwania pracy”

OK.271-50-4/22                                                                                 Michałowice, 26.10.2022 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi indywidualnego coachingu świadczonego w trakcie 
,,Warsztatów z zakresu rynku pracy - aktywnego poszukiwania pracy”

 

 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP)

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

 

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1 32-091 Michałowice

 

reprezentowany przez:

p. Monikę Łopatowską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowicach.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług indywidualnego coachingu świadczonego w ramach  ,,Warsztatów z zakresu rynku pracy - aktywnego poszukiwania pracy” na rzecz uczestników Klubu Integracji Społecznej.

 

Do zadań Wykonawcy będzie należało:

 • opracowanie programu zajęć dla uczestników;
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji wykonanej na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego;
 • przeprowadzenie nie więcej niż 20 godzin spotkań indywidualnych dla uczestników projektu w terminie od listopada 2022 do grudnia 2022– umowa cywilnoprawna.
 • realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach;
 • przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;
 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.

Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
Cena podana w ofercie powinna określać cenę przeprowadzenia 1 godziny spotkania i powinna zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia i być podana w kwocie brutto z obowiązującym podatkiem VAT oraz w kwocie netto.

 Każdy wykonawca może podać tylko jedną cenę.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia: w okresie listopad 2022r.–grudzień 2022r., siedziba GOPS .

 

 1. Rodzaje kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

najkorzystniejsza cena oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. Oferta cenowa (załącznik nr 1);
 2. Curriculum vitae;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Dokument potwierdzający wykształcenie;
 5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie, ww. kwalifikacje oraz umiejętności.

 

 1. Miejsce sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług indywidualnego coachingu w ramach Warsztatów z zakresu rynku pracy - aktywnego poszukiwania pracy w projekcie unijnym  - GOPS” w terminie do 10.11.2022r. na Dzienniku Podawczym GOPS w Michałowicach, plac Józefa Piłsudskiego 1 pok. nr 6, 32-091 Michałowice, (za dostarczone w terminie oferty uważa się te, które w wyznaczonym terminie wpłyną do Zamawiającego). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2022r.

 

Złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego zapytania ofertowego jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2).

 

 1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważnia to postępowanie i przeprowadza ponowne.

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty:
 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając dane i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru;
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 1. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Katarzyna Kolarska, , tel. 501 833 051 , e-mail: kis@michalowice.malopolska.pl

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty