Zapytanie ofertowe OK.271-1-2P-5/19 w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. Nowe Perspektywy II

OK.271-1-2P-5/19                                                                                                                      Michałowice, 20 sierpnia 2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

Na świadczenie usług indywidualnego coachingu w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich pn. Nowe Perspektywy II

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP)

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1 32-091 Michałowice

reprezentowany przez:

p. Monikę Berdecką – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług indywidualnego coachingu na rzecz uczestników projektu „Nowe Perspektywy II”. Coaching obejmuje pomoc w rozwoju osobistym i wskazanie działań zmierzających do osiągnięcia założonego celu.  Zadaniem tej formy wsparcia będzie pomoc mająca na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników, wsparcie ich w procesie podejmowania decyzji, rozwijania posiadanych zasobów oraz przyspieszenia tempa rozwoju ukierunkowanego na definiowanie celów rozwoju osobistego i zawodowego.

Wymagania:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem spełniające warunki konieczne:

a) Wiedza i kwalifikacje zawodowe umożliwiające właściwą realizację usług:

·wykształcenie wyższe

·kwalifikacje caocha: Zaliczony egzamin akredytujący ICF na poziomie minimum ACC lub inny certyfikowany egzamin potwierdzający kwalifikacje coachingowe lub ukończone studia z coachingu

· min. 1000 godzin przeprowadzonych sesji coachingowych lub prowadzenia zajęć z coachingu.

b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania zamówienia;

c) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia -jeżeli dotyczy;
d) pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -jeżeli dotyczy;

Do zadań Wykonawcy będzie należało:

 • opracowanie programu  zajęć dla uczestników;
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji wykonanej na zasadach i w formie wskazanej przez Zamawiającego;
 •  przeprowadzenie nie więcej niż 180 godzin (w 2019 roku: 60 godzin, w 2020 r.: 60 h; w 2021r.: 60h) spotkań indywidualnych dla uczestników projektu  w terminie od 01.09.2019 do 31.12.2019– umowa cywilnoprawna.
 • realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach;
 • przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;
 •  przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.)

3. Opis sposobu przygotowania ofert:

Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.

Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.

Cena ofertowa winna określać cenę przeprowadzenia 1 godziny spotkania – w rozbiciu na cenę brutto oraz netto

Każdy wykonawca może podać tylko jedną cenę.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: w okresie wrzesień 2019 – grudzień 2021 roku, siedziba GOPS .

5. Rodzaje kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

najkorzystniejsza cena.

6. Wymagane dokumenty

 1. Oferta cenowa  (załącznik nr 1),
 2. Curriculum vitae,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Dokument potwierdzający wykształcenie,
 5. Ewentualne inne dokumenty potwierdzające doświadczenie, kwalifikacje oraz umiejętności.

7. Miejsce sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług indywidualnego coachingu  w projekcie unijnym  - GOPS” w terminie do 20 sierpnia 2019 roku na Dzienniku Podawczym GOPS w Michałowicach, plac Józefa Piłsudskiego 1 pok. nr 6, 32-091 Michałowice, (za dostarczone w terminie oferty uważa się te, które w wyznaczonym terminie wpłyną do Zamawiającego). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 roku.

Złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego zapytania ofertowego jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2).

8. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważnia to postepowanie i przeprowadza ponowne.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając dane i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania w każdym czasie bez podania przyczyny

10. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Karolina Buchholz-Martyniak tel. 506 128 600, e-mail: karolina.buchholzmartyniak@gmail.com

 

zapytanie ofertowe OK.271-1-2P-5/19 - pobierz

załącznik nr 1 - pobierz