Zapytanie ofertowe- schronienie dla osób bezdomnych (noclegownia)

Michałowice, 2021-01-07
OK.271-1/21

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1; 32-091 Michałowice,
NIP 513-006-01-09,
reprezentowana przez:
p. Krzysztofa Gryglika – Zastępce Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

2. Tryb udzielenie zamówienia:
Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 z poźn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pobytu w noclegowni osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) z terenu Gminy Michałowice w postaci miejsca noclegowego umożliwiającego spędzenie osobom bezdomnym nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
3.2. Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:
a) zapewnienie tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C,
b) umożliwienie spożycia posiłków i zapewnienie gorącego napoju,
c) umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży,
d) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany,
e) zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w placówce.
Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.).
Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie - 1 osoba.
Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu w noclegowni osób bezdomnych.
3.3 Każdorazowe umieszczenie osoby, o której mowa w pkt 3.1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni, które wydaje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.
3.4. Z wybranym oferentem Gmina Michałowice podpisze umowę określającą prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

5. Kryteria oceny oferty: cena- 100%, tj. Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim postawionym przez niego wymaganiom i o najniższej cenie za cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta w najbliższej odległości od gminy Michałowice.

6. Istotne warunki zamówienia:
a) Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.
6.1 Wymagania niezbędne:
a) w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.
b) wymagania dotyczące lokalu noclegowni: na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.).
c) posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudnianie kadry posiadającej kwalifikacje określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
d) odległość noclegowni od siedziby Zamawiającego nie może być większa niż 120 km.
e) posiadanie niezbędnej kadry do realizacji usługi o wymaganych przepisami prawa kwalifikacjach, w tym 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w placówce.
Podmioty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.
6.2 Wymagane dokumenty:
a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.
b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
c) w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,
d) pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
e) odpis statutu.

7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem).

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Wypełniony formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 20 stycznia 2021 r., do godz. 14:00 z dopiskiem „Oferta na schronienie dla osób bezdomnych - noclegownia 2021 r.”:
1) w siedzibie Zamawiającego tj. 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 7 (na czas pandemii COVID-19 dostępna urna na korespondencję przed budynkiem).
2) przesłać na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1.,
3) przesłać na adres poczty elektronicznej: gops@michalowice.malopolska.pl
Liczy się data wpływu do Ośrodka.

9. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:
Zamawiający zapłaci należność za faktycznie udzieloną pomoc tj. ilości faktycznych noclegów danej osoby w noclegowni, przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim rachunek.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:
a) przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
b) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:
a) nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
b) wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.
c) złożenie przez Wykonawcę oferty w ramach opisanego zapytania ofertowego jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego Wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:
Marta Kulka tel. 12-388-76-31, e-mail: mkul@michalowice.malopolska.pl

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_27.pdf

zapytanie_ofertowe_-_noclegownia_2021.pdf

zalacznik_1_umowa_noclegownia_2021.pdf

zalacznik_nr_2_-_oferta_noclegownia_4.docx

zalacznik_nr_3_-_rodo.pdf