Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (zwana poniżej KDR) wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci (bez względu na ich wiek). Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.  Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu ofert: kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju dostępnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych, to wpływa przede wszystkim na obniżenie kosztów codziennego funkcjonowania. KDR przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach:

 • tradycyjnej (plastikowej)
 • elektronicznej (dostępne na urządzeniach mobilnych posiadających system Android lub ISO)

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo:

Aby skorzystać ze zniżki należy w kasie okazać Kartę lub na stronie internetowej partnera Karty Dużej Rodziny (np. sklepu internetowego) podać wymagane dane zawarte na Karcie Dużej Rodziny. Każdy posiadacz Karty może z niej korzystać w dowolnym czasie, oznacza to, że aby skorzystać z Karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną (NIE JEST TO BILET WOLNEJ JAZDY MPK), usługi telekomunikacyjne, książki, usługi bankowe czy medyczne a nawet pobyty wakacyjne – to tylko niektóre ze zniżek, na które mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki KDR.

 

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek i uprawnień, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne.

Opis ustawowych zniżek jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-korzystac-ze-znizki

Komu w rodzinie wielodzietnej przysługuje Karta?

„Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek”

Prawo do posiadania Karty przysługuje:

 • dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania;
 1. dziecku w wieku do ukończenia 18-tego roku życia
 2. dziecku w wieku powyżej 18-tego jednak nie dłużej niż do ukończenia 25-tego roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej - do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki,

zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole.

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Uprawnienia wynikające z programu przysługują również, jeżeli rodzic nie mieszka z dziećmi.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wydającego Kartę Dużej Rodziny. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. Jeżeli stwierdzona zostanie utrata uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do jej niezwłocznego zwrotu.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

W jakich sytuacjach prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje małżonkowi rodzica?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje nie tylko rodzicowi co najmniej trojga dzieci, ale także małżonkowi tego rodzica. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, traci prawo do jej posiadania, jeżeli rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.

W przypadku zawarcia małżeństwa przez osoby, z których żadna nie ma lub nie miała na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci, ale łącznie mają lub mieli co najmniej troje dzieci – np. w sytuacji zawarcia małżeństwa przez osoby, z których jedno ma dwoje dzieci, a drugie jedno dziecko – osobom tym również będzie przysługiwało prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, podobnie jak ich dzieciom, jeśli co najmniej troje z nich będzie w chwili składania wniosku spełniało warunki ustawy. W takiej sytuacji dla obojga małżonków powinna być zaznaczona na wniosku rola osoby w rodzinie „małżonek”.

Małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty będzie przysługiwało także wówczas, gdy małżeństwo zostanie zawarte po usamodzielnieniu się dzieci.

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują osobom tworzącym związki nieformalne?

Tak, o ile każda z osób tworzących związek nieformalny ma lub miała co najmniej troje dzieci. Zatem w sytuacji, gdy w związku nieformalnym partnerzy mają lub mieli wspólnie troje dzieci, to każde z nich jest rodzicem trojga dzieci i każdemu z nich przysługiwać będą uprawnienia. Natomiast w przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas uprawnienia nie będą mu przysługiwały.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice w pokoju nr 11 na I piętrze, w niżej określonych godzinach:

poniedziałek: 8:00 – 18:00 

wtorek – czwartek: 8:00 – 16:00 

piątek: 8:00 – 15:00

Druki wniosków można pobrać tutaj, bądź osobiście w siedzibie GOPS Michałowice (pok. 11, I piętro).

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela p. Paulina Sobczyk – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, tel. 12 388 520 03 wew. 45.

Jak prawidłowo złożyć wniosek?

Osoby ubiegające się o Kartę będą składać jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym będą zaznaczać czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie przyznana Karta w wybranej formie (jeśli zostaną przyznane 2 formy Karty obie będą miały ten sam numer). Ponadto, rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym. Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

Jeśli członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do dnia 31.12.2017 r., to przyznanie elektronicznej Karty wiąże się jedynie z weryfikacją:

 • czy dany członek rodziny wielodzietnej posiada już ważną Kartę w formie tradycyjnej,
 • czy uzupełnił adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego.

Jak ubiegać się o dodatkową formę Karty?

Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

We wniosku należy zaznaczyć czy wnioskodawca ubiega się o kartę tradycyjną czy elektroniczną czy też o obie. Jeśli członek rodziny posiada już ważną Kartę i chce otrzymać tę kartę w drugiej formie (np. ma już kartę tradycyjną i chce otrzymać elektroniczną) należy zaznaczyć jako rodzaj wniosku – wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny oraz zaznaczyć wybraną formę karty.

W przypadku ubiegania się o Kartę elektroniczną konieczne jest wypełnienie Informacji o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (załącznik ZKDR-04). I w którym podaje się dane niezbędne do przyznania karty w tej formie (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego) oraz wskazuje się osoby, które będą mogły wizualizować kartę tego członka rodziny – właściciela tej karty, rodzica lub małżonka rodzica.

Aby na urządzeniu rodziców były wyświetlane karty dzieci należy podać ich dane (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL). W załączniku ZKDR-04 (Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych) rodzic lub małżonek rodzica może na swoim urządzeniu mobilnym wyświetlać następujące Karty:

1.     swoją

2.     drugiego rodzica lub małżonka

3.     dzieci.

Dzieci na swoim urządzeniu mobilnym mogą wyświetlać jedynie swoje Karty.

Jak korzystać z elektronicznej Karty?

Z formy elektronicznej Karty Dużej Rodziny, po jej przyznaniu) można korzystać po przez aplikację mKDR, którą należy pobrać w:

 • Google Play dla urządzeń działających w systemie Android
 • App Store dla urządzeń działających w systemie IOS

Aplikacja posiada kilka funkcji:

 • Rodzic może posiadać ma swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka
 • Aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg, kategorii, lokalizacji, frazy
 • Funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji, a użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”
 • Aplikacja pozwala na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.

W jakich przypadkach pobierana jest odpłatność za wydanie Karty Dużej Rodziny?

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.), Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem:

 • Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł (kwota nie podlega waloryzacji), gdy:
 • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną.
 • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjne
 • Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,56 zł (kwota podlega waloryzacji)

Powyższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy tut. Ośrodka, tj. 94 8589 0006 0180 0000 0127 0001 z dopiskiem:

„Opłata za wydanie duplikatu KDR/domówienie drugiej formy karty*

dla …. (imię i nazwisko wnioskodawcy).

*należy wybrać odpowiednie sformułowanie

Więcej informacji w sprawie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodzinie możesz uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne