Najczęściej zadawane pytania

PYTANIA I ODPOWIEDZI – PROGRAM 500+
 
1.    Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.
 
2.    Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. 
Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak  dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie w życie.
 
3.    Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

To kwota, od której nie będą odprowadzane podatki. To kwota bezpośrednio dla rodziny.
 
4.    Kogo będzie obowiązywało kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie?

Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze dziecko. Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama, wtedy nie trzeba będzie dołączać tych informacji. Generalną zasadą jest obliczanie dochodu na podstawie dochodu rodziny z roku 2014, chyba że nastąpiła zmiana choćby jednego źródła dochodów rodziny. W tej sytuacji należy dostarczyć dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu.
 
5.    Czy jeśli otrzymuję zasiłki rodzinne na dzieci i Urząd zna dochody za 2014 r. to czy konieczne jest przedstawianie ich po raz kolejny?

Jeśli Urząd/Ośrodek Pomocy Społecznej jest już w posiadaniu informacji o dochodach rodziny za 2014 rok, nie ma potrzeby składania ponownie tych samych dokumentów.

6.    Czy osoby o wyższych dochodach również dostaną świadczenie?

Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dzieci, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka.
 
7.    Czy wychowując samotnie dziecko poniżej 18 r. ż. mogę otrzymać świadczenie w wysokości 500 zł? 

Tak, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego.
Osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci to w myśl  definicji ustawowej panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

8.    Czy rodzinie z jednym dzieckiem, której dochód przekracza 800 zł, urodzi się drugie dziecko i tym samym dochód na osobę spadnie poniżej 800 zł, będzie przysługiwało wsparcie na dwoje dzieci?

Tak, do ukończenia przez nie 18. roku życia.

9.    Co rozumieć pod pojęciem utrata dochodu?

Utrata dochodu może być spowodowana tylko i wyłącznie:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

10.    Jakie dokumenty trzeba przedstawić w sytuacji utraty dochodu?

Do wniosku należy dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.

11.    Co może być uzyskaniem dochodu?

Uzyskanie dochodu może być spowodowane tylko i wyłącznie:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

12.    Jakie dokumenty trzeba przedstawić w sytuacji uzyskania dochodu w 2014 r.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli
się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny. Jakie dokumenty trzeba przedstawić w sytuacji uzyskania dochodu od 2015 r.

W takim przypadku do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
    W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ten ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

13.    Czy może być jednocześnie utrata i uzyskanie dochodu?

Tak, możliwa jest utrata jednego dochodu i uzyskanie innego. Wtedy od dochodu rodziny odejmuje się dochód utracony i dolicza dochód uzyskany.

14.    Mam dwoje dzieci, pierwsze dziecko kończy 18 lat 17 sierpnia 2016 r. a drugie ma 14 lat. Czy należy nam się świadczenie na drugie dziecko, jeżeli tak to do kiedy?

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało we wskazanym wyżej przypadku do dnia ukończenia przez pierwsze dziecko 18 roku życia., stosownie do zapisu art. 5 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, który stanowi, iż: „W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.” 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.  Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, świadczenie zostanie wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r. Zatem jeżeli wniosek zostanie złożony w ww. terminie, świadczenie, w omawianym przypadku, będzie przysługiwało od 1 kwietnia do 17 sierpnia 2016 r.
Należy jednak pamiętać, iż dziecko do 25 roku życia, które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

15.    Jestem po rozwodzie i mieszkam z córką, którą się zajmuję. Otrzymuję wynagrodzenie za pracę, które w części jest zajmowane przez komornika. Po odliczeniu zajęcia komorniczego oraz składek zostaje mi 1300 zł miesięcznie. Skoro do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko brany jest pod uwagę dochód netto, to czy kwalifikuję się do tego aby uzyskać świadczenie 500 zł na córkę?  Nie mam gdzie o to się dopytać. A jeśli się kwalifikuję, to co w obecnej sytuacji mam zrobić aby otrzymać ten dodatek. 

Z przepisów prawa wynika, iż dochód netto oblicza się odejmując od przychodu kwoty:
- alimentów,
- kosztów uzyskania przychodu, 
- należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, 
- składek na ubezpieczenia społeczne niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodu,  
- składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zatem, kwoty zajęcia komorniczego nie pomniejszają co do zasady dochodu netto rodziny, gdyż nie są wymienione w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych jako kwoty pomniejszające dochód. Jedyny wyjątek to sytuacja, gdyby komornik potrącał z Pana pensji alimenty – w takim przypadku dochód ulega pomniejszeniu o kwotę wyegzekwowanych alimentów.    
    Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy  z  dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195): „Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.”, natomiast art. 5 ust. 3 i 4 ww. ustawy stwierdza, że:  „3. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. 4. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.”. 
Art. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, iż: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) dochodzie – oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;”, natomiast art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) określa, że: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1)   dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a)  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.”.

16.    Jestem samotną matką 11 letniej dziewczynki, moje zarobki to 1500zł netto (umowa zlecenia). Proszę o informację jakie dokumenty będą wymagane w celu przyznania świadczenia?

Konieczne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia, natomiast informację o dochodzie (z umowy zlecenia) gmina powinna samodzielnie uzyskać z urzędu skarbowego. Podstawą do obliczenia dochodu rodziny są dochody z roku 2014. 
Ponieważ posiada Pani jedno dziecko, dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 800 lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. 
Wzór wniosku i oświadczeń zawiera rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 213). Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku we właściwej komórce organizacyjnej urzędu gminy, której jest Pani mieszkanką.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy  z  dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195): „2. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.”, natomiast art. 5 ust. 3 i 4 ww. ustawy stwierdza, że:  „3. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. 4. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.”.

17.    Jestem matką dwójki dzieci w wieku 6 lat i 18 miesięcy, a od kwietnia trojki. Wszystkie mają polskie obywatelstwo, chociaż urodziły się w Portugalii, gdzie mieszkamy na stałe. Jesteśmy na utrzymaniu mojego męża (obcokrajowca) i nie otrzymujemy tutaj żadnej pomocy na dzieci. Czy mogę się starać o świadczenia w ramach programu 500 plus i ewentualnie jakie dokumenty będą potrzebne do wniosku?

Ponieważ mieszka Pani na stałe z dziećmi i mężem w Portugali, a brak jest regulacji umożliwiającej przyznanie świadczeń w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz nie zostały zawarte dwustronne umowy międzynarodowe w tym zakresie, to świadczenie nie będzie przysługiwało. 
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy  z  dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195): „2. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 1)     obywatelom polskim;” jednakże art. 1 ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż: „3. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”.

18.    Chciałem zapytać komu dokładnie należy się to ''Rodzina 500 plus"?
Czy należy się osobom, które mają jedno dziecko (poniżej 18 r.ż.) nie pracują, a uczą się? 

Jedynym kryterium, które należy spełniać aby otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko jest posiadanie dochodu niższego niż 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeżeli w składzie rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W przypadku drugiego i kolejnego dziecka kryterium dochodowe nie obowiązuje. 
Aby otrzymać świadczenie nie trzeba pracować, mogą je otrzymać także osoby uczące się w szkołach średnich lub studiujące.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy  z  dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195): „Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.”, natomiast art. 5 ust. 3 i 4 ww. ustawy stwierdza, że:  „3. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. 
4. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.”.

19.    Czy rodzice dostaną 500 złotych na drugie dziecko w przypadku, gdy pierwsze skończyło 18 lat, ale nadal pozostaje na ich utrzymaniu?

Dziecko do 25 r. ż., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
 
20.    Jak otrzymać świadczenie?

Wystarczy złożyć wniosek – przez internet lub w gminie. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.
 
21.    Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
 
22.    Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 

23.    Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?

Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.
 
24.    Czy Program Rodzina 500plus dotyczy także dzieci adoptowanych?

Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

25.    Czy dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać?

Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
W przypadku 1 dziecka nie obowiązuje kryterium dochodowe.
 
26.    Czy ustawa zakłada kontrolę wydatkowania przyznanych środków?

 Szanujemy autonomię rodziny i wierzymy, że ona najlepiej wie, czego dziecku potrzeba.
Ustawa zawiera możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jakie obowiązuje od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja faktyczna. Pracownicy pomocy społecznej z reguły wiedzą, gdzie mogą być problemy, sytuacje patologiczne w rodzinie. Jeśli coś będzie nie tak, pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub opłacić potrzebne usługi (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.). 

27.    Jakie będą konsekwencje uniemożliwienia wywiadu środowiskowego? Sama próba jego przeprowadzenia nie musi się kończyć sukcesem, jeśli strona nie wpuści pracownika socjalnego do domu.

Przepisy przewidują określone konsekwencje w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Będzie to odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty. Organ właściwy lub marszałek województwa odmawiają przyznania prawa do świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba ubiegająca się o to świadczenie uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub nie udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.

28.    Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Zgodnie z projektem Programu Rodzina 500plus, rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.
 
29.    Cudzoziemcy a świadczenie wychowawcze.

W określonych przypadkach świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" otrzymać mogą również cudzoziemcy. W przypadku cudzoziemców obywateli UE/EOG i Szwajcarii, analogicznie jak wobec Polaków przebywających za granicą, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj. W przypadku pozostałych obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz tych, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną.