Program Rodzina 500 plus

Świadczenie wychowawcze

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego – 500 zł miesięcznie na dziecko

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 3. opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. na pierwsze dziecko – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł lub kwoty 1 200 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne)

Podstawą ustalenia sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tj. od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. ) jest rok 2016.

 1. na drugie i kolejne dziecko – niezależnie od dochodów

UWAGA!

W trakcie pobierania świadczenia wychowawczego przyznanego na pierwsze dziecko (tj. na podstawie ustawowego kryterium dochodowego) należy zgłaszać w Sekcji Świadczeń dla Rodzin każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zmiana miejsca zamieszkania). Niepoinformowanie o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. ustalenie prawa oraz jego wypłata następuje na podstawie złożonego wniosku
 2. prawo do świadczenia przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku.

Ważne: obecny okres zasiłkowy  trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

 1. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego.
 2. Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu

Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

Dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na drugie dziecko:

 1. dowód osobisty do wglądu

Dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

 1. dowód osobisty do wglądu
 2. dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (kopia wyroku rozwodu, wyroku separacji, aktu zgonu małżonka) lub oświadczenie o pozostawaniu w konkubinacie z ojcem dziecka i wspólnym wychowywaniu dziecka
 3. kopia aktualnego wyroku alimentacyjnego (ugody alimentacyjnej)
 4. kopie wszystkich posiadanych PIT-ów – jeśli ma to wpływ na dokładne określenie wysokości dochodu rodziny    (np. PIT-36/37/38, PIT-8, PIT-11, PIT-40, inne – jeśli usta) za rok 2016 – (wszystkie osoby, które osiągnęły dochód)
 5. zaświadczenia komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2016
 6. zaświadczenie o wysokości stypendium (uczeń, student) otrzymanego w roku kalendarzowym 2016
 7. zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2016 gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych
 8. Wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.01.2016 r. do dnia złożenia wniosku
 1. oświadczenie o niepodejmowaniu pracy oraz innych form zatrudnienia, niezarejestrowaniu w urzędu pracy, nieprowadzeniu działalności gospodarczej, niepobieraniu świadczeń z ZUS, KRUS (począwszy od 1.01.2016 r./)
 2. oświadczenie, że poza pracą w (nazwa firmy) / inną formą zatrudnienia (nazwa) / działalnością gosp./ świadczeniem z PUP/ świadczeniem z ZUS, KRUS / brak dochodów z innych źródeł. c/ Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy...) / i o wysokości dochodu uzyskanego po podjęciu nowego zatrudnienia / dochodu uzyskanego po rozpoczęciu działalności gospodarczej - druk zaświadczenia 
 3. zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy)
 4. świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu)
 5. umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło – kopia i oryginał do wglądu)
 6. decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia - (kopia i oryg. do wglądu)
 7. zaświadczenie ZUS o okresie i wysokości (netto) pobieranych zasiłków.
 8. oświadczenie, że nadal jest prowadzona działalność gospodarcza i brak dochodów z innych źródeł / lub są dochody z innych źródeł (nazwa firmy)
 9. orzeczenie o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności – (kopia i oryginał do wglądu)
 10. inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Świadczenie wychowawcze

Informacje ogólne

Informator rodzina 500 plus

Miejsca składania wniosków

Najczęściej zadawane pytania

wniosek-o-ustalenie-prawa-do-swiadczenia-wychowawczego-rodzina-500-plus

wzór prawidłowo uzupełnionego wniosku o świadczenie wychowawczego na drugie i kolejne dziecko