Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowany w oparciu o umowę  nr 58/WP/2023/FS

 

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Celem programu jest zapewnienie usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami.

Program zapewnia usługi asystenta osobistego świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  i jest adresowany do:

  • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit a) i b)

Wartość dofinansowania wynosi: 182 193,56 zł

Całkowita wartość zadania wynosi: 182 193,56 zł