POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 – nabór rachmistrzów terenowych

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Michałowice
Gminny Komisarz Spisowy

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z  2019r. poz.1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności  w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019  r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na  terenie Gminy Michałowice

  Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 •   być osobą pełnoletnią,
 •    zamieszkiwać na terenie danej gminy,
 •    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 •    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 •   nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

  Kandydat na rachmistrza terenowego:

 •  zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o   sposobie   wykonywania   poszczególnych   czynności   w   ramach   bezpośredniego   wywiadu   z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych  odpowiedzi;  kolejność  na liście jest ustalana według liczby punktów  uzyskanych z egzaminu testowego.

  Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród  osób, które uzyskały     najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na  liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co  najmniej średniego wykształcenia.

  Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w  pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym

 

  Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 •   Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 •   Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 •   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe  (zał.2)
 •   Informacja dotycząca RODO (zał. 3)

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia  15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Józef Talik  — koordynator Gminnego Biura Spisowego Urzędu Gminy Michałowice, tel. 12 388 76 39

ogloszenie_o_naborze_michalowice.pdf

zal.1-.pdf

zal.2.pdf