Fundusz alimentacyjny

      Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny, konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:  

 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa w ust. 1, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku.

Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 (tj, od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.) jest rok 2016.

WAŻNE!

W trakcie pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków należy zgłaszać w Sekcji Świadczeń dla Rodzin każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczeń (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, wysokości alimentów, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej, zmiana miejsca zamieszkania)

Niepoinformowanie instytucji wypłacającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu.

Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

 1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia alimentacyjne (do wglądu)
 2. zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy: dziecko ukończyło 18 rok życia / lub uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej/ lub kontynuuje naukę w szkole niezgodnie ze swoim rocznikiem / lub odbywa roczne przygotowanie przedszkolne / lub kontynuuje naukę w klasie „0”
 • w przypadku zamieszkiwania dziecka w internacie - zaświadczenie ze szkoły o zamieszkiwaniu ucznia w internacie oraz poświadczenie tymczasowego zameldowania na czas zamieszkiwania w internacie
 1. dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kopia wyroku rozwodu, wyroku separacji, aktu zgonu małżonka) lub oświadczenie o pozostawaniu w konkubinacie z ojcem dziecka i wspólnym wychowywaniu dziecka,
 2. kopia aktualnego wyroku alimentacyjnego (ugody alimentacyjnej),
 3. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów 
 4. kopie wszystkich posiadanych PIT-ów – jeśli ma to wpływ na dokładne określenie wysokości dochodu rodziny (np. PIT-36/37/38, PIT-8, PIT-11, PIT-40, inne) za rok 2016 (wszystkie osoby, które osiągnęły dochód)
 5. zaświadczenie o wysokości stypendium (uczeń, student) otrzymanego w roku kalendarzowym 2016
 6. przelewy/przekazy pocztowe dokumentujące otrzymane alimenty lub alimenty zapłacone na rzecz osób spoza rodziny w roku 2016
 7. zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2016 gospodarstwa rolnego – wyrażonej w hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych
 8. wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.01.2016 r. do dnia złożenia wniosku poprzez:
 9. oświadczenie o niepodejmowaniu pracy oraz innych form zatrudnienia, niezarejestrowaniu w urzędzie pracy, nieprowadzeniu działalności gospodarczej, niepobieraniu świadczeń z ZUS, KRUS (począwszy od 1.01.2016 r.),
 10. oświadczenie, że poza pracą w (nazwa firmy)/ inną formą zatrudnienia (nazwa) / działalnością gosp./ świadczeniem z urzędu pracy/ świadczeniem z ZUS, KRUS / brak dochodów z innych źródeł.
 11. zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy...)/ i o wysokości dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po podjęciu nowego zatrudnienia / dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej – w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny - druk zaświadczenia,
 12. zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy),
 13. świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu),
 14. umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło – kopia i oryginał do wglądu),
 15. decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia - (kopia i oryg. do wglądu),
 16. zaświadczenie ZUS o okresie i wysokości (netto) pobieranych zasiłków,
 17. oświadczenie, że nadal jest prowadzona działalność gospodarcza i brak dochodów z innych źródeł / lub są dochody z innych źródeł (nazwa firmy)
 18. orzeczenie o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności – (kopia i oryginał do wglądu
 19. Inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego