Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje:

 1. matce lub ojcu,

- jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieka medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną lub lekarza prowadzącego.

 1. opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1 922 zł.

O prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka można ubiegać się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje:

 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł jednorazowo

Podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tj. od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r.) jest rok 2016

Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu!

Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań! Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

 1. dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (do wglądu)
 2. dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (kopia wyroku rozwodu, wyroku separacji, aktu zgonu małżonka) lub oświadczenie o pozostawaniu w konkubinacie z ojcem dziecka i wspólnym wychowywaniu dziecka
 3. kopia aktualnego wyroku alimentacyjnego (ugody alimentacyjnej)
 4. zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży (druk ministerialny Dz.U 2010 nr 183,poz.1234) .

W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej.

 1. kopie wszystkich posiadanych PIT-ów – jeśli ma to wpływ na dokładne określenie wysokości dochodu rodziny (np. PIT-36/37/38, PIT-8, PIT-11, PIT-40, inne) za rok 2016 – (wszystkie osoby, które osiągnęły dochód)
 2. zaświadczenia komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2016
 3. zaświadczenie o wysokości stypendium (uczeń, student) otrzymanego w roku kalendarzowym 2016
 4. zaświadczenie o wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymanego w roku 2016 w innej instytucji.
 5. przelewy/przekazy pocztowe dokumentujące otrzymane alimenty lub alimenty zapłacone na rzecz osób spoza rodziny w roku 2016
 6. zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2016 gospodarstwa rolnego – wyrażonej w hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych
 7. wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.01.2016 r. do dnia złożenia wniosku
 • oświadczenie o niepodejmowaniu pracy oraz innych form zatrudnienia, niezarejestrowaniu w urzędzie pracy, nieprowadzeniu działalności gospodarczej, niepobieraniu świadczeń z ZUS, KRUS (począwszy od 01.01.2016 r.)
 • oświadczenie, że poza pracą w (nazwa firmy) / inną formą zatrudnienia (nazwa) / działalnością gosp./ świadczeniem z urzędu pracy / świadczeniem z ZUS, KRUS / brak dochodów z innych źródeł.
 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (tj. od kiedy...) / i o wysokości dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po podjęciu nowego zatrudnienia / dochodu uzyskanego za drugi miesiąc kalendarzowy po rozpoczęciu działalności gospodarczej – w przypadku uzyskania nowego źródła dochodu po roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania sytuacji dochodowej rodziny - druk zaświadczenia
 • zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy)
 • świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu)
 • umowa o pracę / umowa zlecenia / umowa o dzieło – kopia i oryginał do wglądu)
 • decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia - (kopia i oryg. do wglądu)
 • zaświadczenie ZUS o okresie i wysokości (netto) pobieranych zasiłków.
 • oświadczenie, że nadal jest prowadzona działalność gospodarcza i brak dochodów z innych źródeł / lub są dochody z innych źródeł (nazwa firmy)
 1. orzeczenie o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności – (kopia i oryginał do wglądu)
 2. inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

jednorazowa_zapomoga_urodzenie_dziecka.pdf