O nas

Jesteśmy jednostką organizacyjną Gminy Michałowice i realizujemy na co dzień zadania należące do właściwości gminy z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500 plus",
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • wspierania rodziny, w tym działań na rzecz wsparcia rodzin wielodzietnych,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • przeciwdziałania uzależnieniom,
 • innych, wynikających z zawartych umówi i porozumień.

Świadczymy pomoc na rzecz rodzin i osób samotnie gospodarujących, mieszkających na terenie gminy Michałowice, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, zaburzenia i kryzysy spowodowane m.in.: bezrobociem, ubóstwem, długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, przemocą domową, alkoholizmem, bezradnością w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub też bezradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego, itp.

Prowadzimy specjalistyczne poradnictwo oraz współpracujemy z szeregiem instytucji, placówek i organizacji z terenu naszej gminy i powiatu krakowskiego, działających jak i my na niwie pomocy społecznej.

Nasz Ośrodek ma swoją siedzibę na parterze budynku Urzędu Gminy Michałowice.

Ramy naszej działalności określa statut.

Struktura organizacyjna Ośrodka w Michałowicach:

 • kierownik,
 • Sekcja Księgowo-Administracyjna,
 • Sekcja Pomocy Środowiskowej,
 • Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,
 • Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie,
 • Centrum Wolontariatu.

Zakresy działań poszczególnych Sekcji określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach