Programy realizowane ze środków budżetu Państwa

 

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Pracy

Rządowy Program Wspierania Rodziny "Asystent rodziny" w 2023 r.

 

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań o których mowa w w art 8 ust. 2i3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet i rodzin  "Za życiem"

Środki przeznacza się  na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta w ramach programu związanego z:

  1. wypłata jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionych we właściwym podmiocie okreslonym w art. 10 ust 1i2 ustawy o wspieraniu rodiny i pieczy zastępczej, na dzień ogłoszenia programu tj 22 listopada 2023 r.
  2. dofinasowanie kosztów zatrudnienia asytentów rodziny poniesionych za okres listopad -grudzień 2023 r.

Umowa nr 88/AR/FP/2023 została zawarta w dniu 22.12.2023 r.

 

 

Wartość dofinansowania wynosi: 5513,44 zł

 

Całkowita wartość zadania wynosi: 6891,80 zł