Zespół Interdyscyplinarny

Działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach prac w Zespole Interdyscyplinarnym.

Rada Gminy podjęła w dniu 24 lutego 2011 r. uchwałę Nr V/19/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na jej podstawie Wójt Gminy Michałowice Zarządzeniem Nr 34/2011 dnia 10 maja 2011 roku powołał Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek, organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Katarzyna Krawczyk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zastępca: Monika Łopatowska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Członkowie:

 • Monika Berdecka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • Włodzimierz Gamrat – Komendant Komisariatu Policji w Zielonkach,
 • Marta Nawrot – Dyrektor NZOZ MEDEA w Michałowicach,
 • Monika Domagała – kurator ds. rodzinnych i nieletnich,
 • Krzysztof Stępkowski – kurator ds. dorosłych,
 • Patrycja Kamienik wymiennie z: Maja Kopańska – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie,
 • Joanna Karyś-Róg – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach,
 • Monika Wołek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych,
 • Jarosław Kozłowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach,
 • Ewa Zając – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Michałowicach,
 • Izabela Duniec – koordynator Niepublicznego Przedszkola im. M. Montessori w Raciborowicach,
 • Katarzyna Leńczowska – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Kubusiowa Dolina” w Zdzięsławicach, wymiennie z: Joanna Repenowicz,
 • Robert Kaim – przedstawiciel Stowarzyszenia „Nadzieja Michałowic”,
 • Ks. Wiesław Kiebuła – proboszcz Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Michałowicach,
 • Ks. Ryszard Honkisz – proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych.  

 

Zespół zajmuje się przede wszystkim koordynowaniem działań instytucji i jednostek zajmujących się na terenie gminy problematyką przemocy domowej.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 1. realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.
 2. Integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w zakresie:
 • diagnozowania problemu przemocy w rodzinie, - podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, - inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół powołuje Grupy Robocze w celu pracy z konkretną rodziną, w której występuje przemoc domowa i została uruchomiona procedura Niebieskiej Karty.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 4. Zespół Interdyscyplinarny prowadzi, szczególnie poprzez funkcjonowanie grup roboczych pracę z rodzinami objętymi procedurą NK .