Zasiłek rodzinny

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów)

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli:

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł,
 • lub kwoty 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Zasiłek rodzinny przysługuje, do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia,
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje również osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:
 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 1. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 95 zł miesięcznie – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł miesięcznie – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł miesięcznie – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego. Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje do dnia 31 grudnia.

WAŻNE!

W trakcie pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków należy zgłaszać w Sekcji Świadczeń dla Rodzin każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczeń (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, wysokości alimentów, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej, zmiana miejsca zamieszkania)

Niepoinformowanie instytucji wypłacającej zasiłek rodzinny wraz dodatkami o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 1. urodzenia dziecka

przysługuje jednorazowo, do dnia ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieka medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub położną.

wysokość dodatku – 1 000 zł jednorazowo

 1. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego ( przysługuje jeden dodatek niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką), nie dłużej jednak niż przez okres:

 1. 24 miesięcy kalendarzowych,
 2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nie przysługuje osobie, która:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego

wysokość dodatku – 400 zł miesięcznie.

 1. samotnego wychowywania dziecka

przysługuje wyłącznie, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje
 2. ojciec dziecka jest nieznany (odpowiedni zapis w odpisie zupełnym aktu urodzenia dziecka),
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się (osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).

wysokość dodatku – 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci

W przypadku dziecka (do 16 roku życia) legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka (powyżej 16 roku życia) legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 273 zł miesięcznie

 1. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

wysokość dodatku – 95 zł miesięcznie

 1. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

wysokość dodatku: 

90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 1. rozpoczęcia roku szkolnego

przysługuje raz w roku na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

wysokość dodatku – 100 zł na dziecko jednorazowo

 1. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

przysługuje:

 1. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której mieści się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej,
 2. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której mieści się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

wysokość dodatku:

69 zł miesięcznie (od września do czerwca następnego roku) – dojazd

113 zł miesięcznie (od września do czerwca następnego roku) – internat