Rozeznanie rynku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna oraz terapia pedagogiczna

OK.271-41/22

Michałowice, 2022-07-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna oraz terapia pedagogiczna.

Zgodnie z przepisami artykułu 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice,

reprezentowana przez:

panią Monikę Berdecką - Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania (teren gminy Michałowice) w łącznym wymiarze do 35 godzin miesięcznie na postawie:

a)     artykuł 18 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 2268 z późniejszymi zmianami)

b) zgodnie z zakresem określonym w: rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dziennik Ustaw z 2005 roku, nr 189 pozycja 1598 z późniejszymi zmianami)

3. Ogólny zakres wykonywanych czynności:                 

1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

2) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych

– dbałość o higienę i wygląd,

– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki,

– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

3) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług (terapia logopedyczna oraz terapia pedagogiczna).

4) Współpraca z pracownikiem socjalnym i Dyrektorem Ośrodka.

4. Termin realizacji zamówienia:

sierpień 2022 roku -grudzień 2022 roku.

5. Kryteria oceny oferty: 

Najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto (obejmująca wszystkie koszty związane z usługą po stronie zamawiającego i wykonawcy) jednej godziny zegarowej usługi oraz posiadane kwalifikacje.

6. Istotne warunki zamówienia:

Niezbędne wymagania:

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistyczne usługi świadczone mogą być przez:

1)   Osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2)   Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5. zakładzie rehabilitacji;
  6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1–5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3)   W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w punkcie 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4)   Osoby posiadające przeszkolenie i doświadczenie w zakresie;

a)   umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

b)   kształtowania nawyków celowej aktywności;

c)   prowadzenia treningu zachowań społecznych.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim. Oferta winna być podpisana.

Wymagane dokumenty:

1)Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny zegarowej specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzień powszedni od poniedziałku do piątku (Załącznik Nr 1).

2)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dotyczy tylko osób fizycznych (Załącznik Nr 2);

3) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,

4) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

5) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności; (osoby prowadzące działalność – oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie niezbędne do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych. Należy wskazać w dokumentacji osoby z kwalifikacjami – wykaz osób, które będą świadczyły usługi wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany opiekunów w trakcie realizacji usług w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba, nienależyte wykonywanie usług, itp.). Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wprowadzonej zmianie (pisemnie, mailowo).

6)     Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

Oferty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym druku "oferta" wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 29 lipca 2022 r., do godz. 10:00 z dopiskiem „Rozeznanie rynku na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi”:

1)  w siedzibie Zamawiającego tj. 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 6.

2)  przesłać pocztą na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1.

3)  przesłać na adres poczty elektronicznej: gops@michalowice.malopolska.pl (w przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury za wykonanie usługi.

10. Wyjaśnienie i modyfikacja rozeznania rynku:

a)   przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść rozeznania. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu oferty.

b)   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

11. Wybór najkorzystniejszej oferty:

a)   o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

b)   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

12. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

a)   nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych,

b)  wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia,

c) złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego rozeznania rynku jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

13. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Aneta Adamczyk tel. 12-388-76-45 e-mail: aada@michalowice.malopolska.pl

rozeznanie_rynku_-_swiadczenie_specjalistycznych_uslug_opiekunczych.pdf           

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_nr_2_kwestionariusz_osobowy.docx                 

zalacznik_nr_3_rodo.pdf                 

informacja_o_uniewaznieniu.pdf