Rozeznanie rynku na świadczenie usług psychoterapii indywidualnej w Punkcie Wsparcia Rodziny w Michałowicach

 

OK.271-13/24

Michałowice, 2024-04-17

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług psychoterapii indywidualnej w Punkcie Wsparcia Rodziny w Michałowicach.

Zgodnie z przepisami artykułu 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późniejszymi zmianami) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, z uwagi na to, że wartość zamówienia nie jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice,

reprezentowana przez:

panią Monikę Łopatowską –Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychoterapii indywidualnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą domową, rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osób i/lub rodzin doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych, zamieszkujących na terenie gminy Michałowice, w szczególności:

 1. prowadzenie psychoterapii indywidualnej,
 2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom doświadczających przemocy domowej i/lub osobom doświadczającym innego rodzaju problemów życiowych,
 3. udzielanie pomocy i wsparcia psychoterapeutycznego rodzinom przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 4. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej i kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
 5. współpraca z dyrektorem oraz pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach w rozwiązywaniu problemów podopiecznych Ośrodka, w szczególności w zakresie pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.
 6. dokumentowanie pracy prowadzonej z klientami oraz miesięcznej karty czasu pracy.

Usługa będzie realizowana w Punkcie Wsparcia Rodziny w Michałowicach, ul. Krakowska 152, 32-091 Michałowice, w wymiarze 3 godzin tygodniowo (do 15 godzin miesięcznie):

 • na rzecz osób i rodzin doświadczających kryzysów życiowych oraz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy domowej, w oparciu o ustalony z Zamawiającym harmonogram.

3. Termin realizacji zamówienia:

maj- grudzień 2024 roku.

4. Kryteria oceny oferty: 

Najkorzystniejszą ofertą jest najniższa cena brutto (obejmująca wszystkie koszty związane z usługą po stronie zamawiającego i wykonawcy) jednej godziny zegarowej usługi oraz posiadane kwalifikacje.

5. Istotne warunki zamówienia:

Cena oferty powinna obejmować cenę brutto za jedną godzinę zegarową terapii.

6. Niezbędne wymagania:

 1. biegłą znajomość języka polskiego,
 2. wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologia lub inne humanistyczne),
 3. minimum 2 - letnie udokumentowane doświadczenie w pracy zawodowej,
 4. doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu procesów terapeutycznych,
 5. ukończony minimum drugi rok szkolenia psychoterapeutycznego,
 6. praca pod stałą superwizją,
 7. odbycie/w trakcie własnej psychoterapii,
 8. przestrzeganie zasad etyki zawodu.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim. Oferta winna być podpisana.

Wymagane dokumenty:

1) Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny zegarowej świadczenia usług w zakresie psychoterapii indywidualnej (Załącznik Numer 1).

2)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dotyczy tylko osób fizycznych (Załącznik Numer 2);

3) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone szkolenia, posiadane certyfikaty.

4) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, odbycie własnej psychoterapii, pracę pod stałą superwizją, o których mowa w ustęp 6;

5) Udokumentowanie minimum 2-letniego doświadczenia, o którym mowa w ustępie 6 punkt 3 niniejszego rozeznania.

Oferty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym druku "oferta" wraz z pozostałymi dokumentami do dnia 17 maja 2024 r., do godz. 10:00 z dopiskiem „Oferta- psychoterapia indywidualna 2024”:

1)  w siedzibie Zamawiającego tj. 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 6).

2)  przesłać pocztą na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1.

3)  przesłać na adres poczty elektronicznej: gops@michalowice.malopolska.pl (w przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

9. Termin związania ofertą:

Wynosi 30 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury za wykonanie usługi.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja rozeznania rynku:

a)   przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść rozeznania. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu oferty.

b)   Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:

a)   o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

b)   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:

a)   nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych,

b)  wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia,

c) złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego rozeznania rynku jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Katarzyna Krawczyk tel. 514 256 498, e-mail: kkra@michalowice.malopolska.pl

rozeznanie_rynku_-psychoterapia_indywidualna_2024.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx

zalacznik_nr_2_kwestionariusz_osobowy.docx

zalacznik_nr_3_rodoo.pdf

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf