Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych

Michałowice, 2020-12-15
OK.271-13/20

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1; 32-091 Michałowice,
NIP 513-006-01-09,
reprezentowana przez:
p. Monikę Berdecką – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

2. Tryb udzielenie zamówienia:
Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 z poźn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.
Postępowanie jest prowadzone na zasadach zawartych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach w miejscu ich zamieszkania.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Szczegółowy zakres rzeczowy usług opiekuńczych, o których mowa powyżej, obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym m.in.:
a) pielęgnację podopiecznych zleconą przez lekarza (np. smarowanie ciała)
b) zaspokajanie podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
c) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej (poranne mycie, przewijanie, przebieranie),
d) towarzyszenie podczas wizyt lekarskich i urzędowych,
e) przygotowywanie posiłków i pomoc w ich spożyciu,
f) utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych),
g) pranie bielizny osobistej i pościelowej, rozwieszanie prania, prasowanie,
h) zmiana bielizny pościelowej, przesłanie łóżka,
i) pomoc w zapewnieniu ogrzewania mieszkania,
j) podawanie leków,
k) dokonywanie zakupów, realizowanie recept,
l) inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w środowisku podopiecznego.
2) Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.
3) Szacunkowa liczba osób, dla których będą świadczone usługi opiekuńcze to 3 osoby.
4) Ilość godzin i zakres usług opiekuńczych będzie ulegać zmianom wynikającym z potrzeb podopiecznych i możliwości Zamawiającego. Liczba godzin świadczenia usług w okresie obowiązywania umowy – 1 396 godz.
Podana przez Zamawiającego ilość godzin świadczenia usług jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia ww. ilości godzin w zależności od ilości faktycznych potrzeb, w tym zakresie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wyłącznie za czas rzeczywistego wykonywania czynności określonych w pkt 1 (nie wlicza się do tego czasu, czasu dojazdu do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania). Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych usług opiekuńczych.

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r.

5. Kryteria oceny oferty: cena – 100%, tj. Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim postawionym przez niego wymaganiom i o najniższej cenie za cały zakres usług koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, uwzględniając doświadczenie w przedmiocie zamówienia.

6. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie świadczenia usług opiekuńczych – Wykonawca potwierdzi i udokumentuje wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na świadczeniu usług opiekuńczych, ze wskazaniem, kiedy je wykonywał (należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług).
b) wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie w wykonywaniu usług. Należy wskazać w dokumentacji osoby z kwalifikacjami – wykaz osób, które będą świadczyły usługi wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany opiekunów w trakcie realizacji usług w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba, nienależyte wykonywanie usług, itp.). Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wprowadzonej zmianie (pisemnie, mailowo).
Podmioty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

6.1 Wymagane dokumenty:
a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.
b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
c) wymagany jest aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)
d) pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające to upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
e) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)
f) dokumenty, o których mowa w punkcie 6 lit. a.

7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem) podpisaną i zaopatrzoną w pieczęć przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Wypełniony formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 30 grudnia 2020 r., do godz. 12:00 z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług opiekuńczych 2021 r.”:
1) w siedzibie Zamawiającego tj. 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 7 (na czas pandemii COVID-19 dostępna urna na korespondencję przed budynkiem).
2) Przesłać na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1.
3) drogą elektroniczną na adres mailowy: gops@michalowice.malopolska.pl (w przypadku przekazania oferty drogą elektroniczną winna być ona podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Liczy się data wpływu do Ośrodka.

9. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:
Zamawiający zapłaci należność za faktycznie wykonane usługi w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku (faktury) wystawionego po zakończeniu każdego miesiąca na wskazany na nim rachunek. Rachunek/ fakturę za dany miesiąc realizacji zamówienia Wykonawca powinien doręczyć do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jest realizowane zamówienie wraz z uzupełnioną kartą czasu pracy, opatrzoną podpisami podopiecznego.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:
a) przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
b) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Ośrodka oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:
a) nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
b) Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, określając cenę netto oraz brutto w PLN. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
c) wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.
d) złożenie przez Wykonawcę oferty w ramach opisanego zapytania ofertowego jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego Wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2).

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:
Marta Kulka tel. 12-388-76-31, e-mail: mkul@michalowice.malopolska.pl

zapytanie_ofertowe_-swiadczenie_uslug_opiekunczych2021_1.pdf

zalacznik_1_oferta_.docx

zalacznik_2-_rodo.pdf

zalacznik_3_oswiadczenie.pdf

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf