Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pogrzebowych w 2021 r.

Michałowice, 2021-01-07
OK.271-2/21

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Michałowice, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 1; 32-091 Michałowice,
NIP 513-006-01-09,
reprezentowana przez:
p. Krzysztofa Gryglika –Zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

2. Tryb udzielenie zamówienia:
Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Michałowice (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Michałowice XIV/81/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Michałowice)
3.2. Zakres ww. przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonywanie czynności w zakresie przeprowadzenia pochówku, a w szczególności:
1) przewóz i przechowywanie zwłok,
2) przygotowanie zmarłego do pochówku,
3) zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia (w przypadku jego braku),
4) zapewnienie i rozwieszenie na terenie gminy Michałowice nekrologów,
5) zakup trumny drewnianej bądź urny na spopielone zwłoki,
6) transport zwłok karawanem i obsługa pochówku,
7) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu,
8) zapewnienie tabliczki identyfikującej i montaż krzyża drewnianego, a także małej wiązanki kwiatowej oraz jednego znicza.

4. Termin realizacji zamówienia:
4.1. W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi.
4.2. Wykonawca związany jest ofertą od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

5. Kryteria oceny oferty: cena- 100%, tj. zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę.

6. Istotne warunki zamówienia:
1) Cena oferty winna obejmować cenę brutto za całość usługi, tj. wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.
3) Wykonawca winien złożyć ofertę cenową zawierającą pełny zakres usługi, wraz z wyceną poszczególnych czynności wymienionych w pkt. 3 niniejszego zaproszenia do składania oferty cenowej.

7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem).

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Wypełniony formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego złożyć do dnia 22 stycznia 2021 r., do godz. 14:00 z dopiskiem „Oferta na sprawienie pogrzebu 2021 r.”:
1) w siedzibie Zamawiającego tj. 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1, pokój nr 7 (na czas pandemii COVID-19 dostępna urna na korespondencję przed budynkiem).
2) przesłać na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, 32-091 Michałowice, plac Józefa Piłsudskiego 1,
3) przesłać na adres poczty elektronicznej : gops@michalowice.malopolska.pl
Liczy się data wpływu do Ośrodka.

9. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

10. Informacja dotycząca wynagrodzenia:
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury za wykonanie usługi poprzedzonej protokolarnym odebraniem usługi.

11. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:
a) przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
b) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

13. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:
a) nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
b) wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.
c) złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego zapytania ofertowego jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).

14. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:
Marta Kulka tel. 12 388 50 03 (wew. 31), e-mail: mkul@michalowice.malopolska.pl

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

zapytanie_ofertowe_sprawienie_pogrzebum_1_2021.pdf

zalacznik_1_umowa_pogrzebowa_.pdf

zalacznik_2_oferta.docx

zalacznik_3_-_rodo.pdf