Zapytanie ofertowe OK.271-1-2P-6/19 w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. Nowe Perspektywy II

OK.271-1-2P-6/19                                                                                                                      Michałowice, 20 sierpnia 2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

Na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z  psychoterapeutą w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. Nowe Perspektywy II

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP)

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Michałowice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 1 32-091 Michałowice

 

reprezentowany przez:

p. Monikę Berdecką – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizacji zadania prowadzona ma być przeprowadzone do 170 godzin psychoterapii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób dotkniętych przemocą i uzależnieniami oraz w zakresie eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, lękowych, zachowań ryzykownych, itp..

Wymagania:

 1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału
  w postępowaniu. W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić wsparcie tj: Wykonawca do realizacji niniejszej usługi winien wskazać osobę, która posiada wykształcenie wyższe medyczne (psychiatra), przebywa pod stałą superwizją, posiada co najmniej 2 letni staż pracy w prowadzeniu terapii, posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta w pełni z praw publicznych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie

Do zadań Wykonawcy będzie należało:

 • opracowanie programu  zajęć dla uczestników;
 • przeprowadzenie łącznie  do 170 godzin psychoterapii (w 2019 roku- do 50 godzin; w 2020 roku- do 60 godzin; w 2021 roku- do 60 godzin );
 • dokładny harmonogram będzie uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.
 • zamawiający wymaga opracowania i prowadzenia dokumentacji przebiegu zajęć tj. dziennika zajęć, listy obecności uczestników i przekazania ich Zamawiającemu nie później niż 3-go dnia po zakończeniu zajęć ( wzór listy obecności przekaże Zamawiający ;
 • realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich zaistniałych problemach;
 • przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów;
 •  przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.)

3. Opis sposobu przygotowania ofert:

Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.

Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.

Cena ofertowa winna określać cenę przeprowadzenia 1 godziny spotkania – w rozbiciu na cenę brutto oraz netto

Każdy wykonawca może podać tylko jedną cenę.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia: w okresie wrzesień 2019 – grudzień 2021 roku, siedziba GOPS .

5. Rodzaje kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

najkorzystniejsza cena.

6. Wymagane dokumenty

 1. Oferta cenowa  (załącznik nr 1),
 2. Curriculum vitae,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Dokument potwierdzający wykształcenie,
 5. Ewentualne inne dokumenty potwierdzające doświadczenie, kwalifikacje oraz umiejętności.

7. Miejsce sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie psychoterapii w projekcie unijnym  - GOPS” w terminie do 20 sierpnia 2019 roku na Dzienniku Podawczym GOPS w Michałowicach, plac Józefa Piłsudskiego 1 pok. nr 6, 32-091 Michałowice, (za dostarczone w terminie oferty uważa się te, które w wyznaczonym terminie wpłyną do Zamawiającego). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 roku.

Złożenie przez wykonawcę oferty w ramach opisanego zapytania ofertowego jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego wykonawcę z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2).

8. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważnia to postepowanie i przeprowadza ponowne.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając dane i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania w każdym czasie bez podania przyczyny

10. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:

Karolina Buchholz-Martyniak tel. 506 128 600, e-mail: karolina.buchholzmartyniak@gmail.com

 

zapytanie ofertowe OK.271-1-2P-6/19 - pobierz

załącznik nr 1 - pobierz